Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

LƠ THƠ QUAN HỌ


Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Ơi người quan họ, bao giờ có nhau

Nước buồn nước chảy về đâu
Anh hai buồn đứng bên cầu đợi ai

Có về với hội giêng hai
Còn không cái dáng trúc mai hôm nào
Còn không yếm thắm má đào
Còn không lúng liếng em trao duyên thầm

Lâm thâm ...khăn áo ướt đầm
Ô che không dám, sợ lầm với ai

Mòn đôi con mắt ngóng hoài
Mà đâu đã hẹn một hai ...bao giờ

Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Người dưng sao cứ thẫn thờ...người dưng !